Lars Tysklind (L) Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Sverker Thorén (L) Riksdagskandidat Västervik

Oljefartyg som går på grund och läcker olja och skadar djur och natur. Algblomningen som sprider bakterier.
Olja sprids från läckande fartyg, utsläpp och övergödning leder till bottendöd och hotar fisken.
Östersjön kan inte vänta – vi måste göra mer!

Minska övergödningen
Handelsgödsel i jordbruket bidrar till övergödning som leder till algblomning, bottendöd och fiskdöd.
Vi föreslår som enda parti en läckageskatt för att öka incitamenten att minska användningen av handelsgödsel.

Bättre vattenrening
Nu behövs satsningar på avancerad vattenreningsteknik, för att minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster i Östersjön.

Minska beroendet av fossila bränslen
Mindre användning av fossila drivmedel minskar de riskfyllda oljetransporterna på våra hav. Mer biodrivmedel i fartygstanken behövs och en reduktionsplikt ålägger drivmedelsleverantörer att blanda in mer biodrivmedel.
Dessutom vill vi att fartyg som drivs med el ska befrias från att betala energiskatt.

Säkrare transporter på Östersjön med mer kontroll
Vissa transporter är ett stort hot för vårt hav om olyckan är framme, som i somras utanför Loftahammar.
Fartyget som gick på grund och läckte ut olja hade avvikit från rutten under lång tid.
Ingen hade upptäckt det eller kontaktat fartyget.
Vi vill införa en mycket mer aktiv trafikövervakning i Östersjön där man kan övervaka, hålla kontakt med och gå in och direkt dirigera om fartyg vid behov.

Hållbart fiske 
Fisket måste hålla sig inom ramen för vetenskapliga bedömningar av vad bestånden tål.
Det gäller allt fiske, men det är tydligt när det gäller torsken i Östersjön. Miljövänligt fiske borde premieras genom högre tilldelning av fiskekvoter. Mer forskning och utveckling behövs av selektiva och mer miljövänliga fiskeredskap och fiskemetoder som allvarligt skadar marint liv och marina biotoper ska förbjudas.

Marina reservat
På land har vi inrättat 4 200 olika typer av reservat men endast ett 70-tal marina reservat.
De måste nu bli fler. Det viktigaste är kvalitén på de skyddade områdena inte bara ytan.

Plast och annat skräp ska bort från hav och stränder
Skräp vållar stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. Plast bryts ned till mikroplast som tar sig in i näringskedjan vilket är skadligt för människor, djur och natur. Den svenska havskusten måste återkommande städas från skräp.
Dessutom måste plastanvändningen minska och mer återvinnas.
Vi vill införa en särskild avgift på plastpåsar och i likhet med EU-kommissionen vill vi se en plastavgift på plast som inte återvinns i medlemsländerna.

Östersjön behöver mer EU och mer internationellt samarbete
Vi kan göra mycket i Sverige men för att nå riktiga resultat krävs också samarbete inom EU men också med alla de länder som har Östersjön som sitt hav. Tillsammans kan vi motverka övergödning, utfiskning, giftiga utsläpp och nedskräpning.

Östersjön kan inte vänta! Vi måste göra mer!