Med all rätt ställer vi oss ofta frågan varför vården i länet inte är jämlik. Varför ser insatserna olika ut beroende på om man bor i länets norra eller södra del? Varför får till exempel inte barn och ungdomar samma hjälp och stöd i utsatta situationer? Här kommer ytterligare ett exempel. År 2013 startade nämligen en verksamhet med Barnahus i södra länsdelen men i norra länsdelen (Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamns kommuner) saknas en sådan.

Barnahus är en gemensam verksamhet mellan olika myndigheter (socialtjänst, polis, åklagare, barnkliniken samt barn- och ungdomspsykiatrin) där man i samarbete och gemensamma lokaler tar emot barn upp till 17 år som misstänkts ha blivit utsatta för våld i nära relationer, andra allvarliga brott eller upplevt något av detta i sin omgivning. Verksamheten finns på flera håll i landet, bland annat alltså i Kalmar. Försök att få igång en verksamhet även i den norra länsdelen har gjorts men de inblandade har till exempel inte kunna komma överens om placeringen av en sådan verksamhet. Nu föreslår därför vi liberaler i landstinget att det är hög tid för ett Barnahus även i norr.

Det måste finnas samma möjlighet för barn och ungdomar i den norra länsdelen till samordnat stöd och hjälp som man har i söder. Om man får denna hjälp beror just nu på var man bor. Så ska det självklart inte vara. Nya kontakter måste skyndsamt tas för att få igång en verksamhet med Barnahus även i norra länsdelen och här vill vi att landstinget ska ta initiativet och vara pådrivande i arbetet.

Om kommunerna inte kan enas bör en verksamhet ändå starta med de som visar intresse. Möjligheten att ansluta sig senare finns alltid. Det viktigaste är att det händer något. Erfarenheter från den södra länsdelen visar nämligen att det finns ett stort behov av verksamheten. Där har omhändertagandet av barn som utsatts för grova brott förbättrats. Barn som utsatts för brott har oftare fått komma till tals och gjort att barnperspektivet stärkts. Under år 2017 var verksamheten inom Barnahus i södra länsdelen inkopplad i 141 ärenden. Det är en skrämmande hög siffra men samtidigt också ett bevis för att verksamheten behövs och gör nytta.

Etableringen av ett Barnahus är ett viktigt steg för att, i enlighet med FN:s barnkonvention, stärka samhällets barnperspektiv. Liberalerna, som var drivande i att starta verksamheten i den södra länsdelen, vill därför att alla barn ska ha möjlighet till samma samordnade stöd och hjälp oavsett var man bor.

Det är dags att gå vidare och ta ett gemensamt ansvar för frågan. Det är viktigt att alla berörda parter sluter upp runt barnet för att omhändertagandet ska bli så bra som möjligt. För barnens skull måste vi hitta en lösning. Det är en skyldighet vi har i ett samhälle som blir allt tuffare.

Göran Nilsson (L)
Pierre Edström (L)